Logo
My Journal
Blog

Timeline

Blog

Panudech Panukatesdasakon

“อภิสิทธิ์” เป็นบุคคลอันน่ายกย่องทั้งด้านการเรียนควบคู่กับศีลธรรม มีความตั้งใจและขยันมั่นเพียรต่อการงานที่ทำ เมื่อได้รับมอบหมายเขาจะลงมือทำด้วยความตั้งใจและจะทำออกมาให้ดีที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีน้ำใจต่อผู้อื่น

Comments are closed.